O RCT-u

Program Pomirenje i transformacija konflikta (RCT) je podržan američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) na Kosovu i sprovode ga u partnerstvu Community Building Mitrovica (CBM), Nova društvena inicijativa (NSI) i Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovo (YIHR KS).

RCT je petogodišnja aktivnost koja će se baviti trenutnim problemima na kojima je potrebno raditi kako bi se postiglo pomirenje između različitih etničkih grupa na Kosovu na individualnom, institucionalnom, ali i nivou zajednica. Težićemo da to postignemo stvaranjem lične i kolektivne svesti o potrebi promene načina na koji razumemo jedni druge, usredsređivanjem na zajedničke vrednosti i pristupe i unapređivanjem onoga što je sada suživot u budućnost koju održava potpuna društvena kohezija.

Transformacija konflikta i pomirenje različitih zajednica na Kosovu je ambiciozan cilj za petogodišnji period, ali on je ostvariv uz saradnju sa organizacijama koje će RCT podržati a koje će biti u prilici da nastave da rade na svojim dosadašnjim uspesima, nadograđujući prethodni rad u oblasti izgradnje mira, podrške zajednici i zagovaranja kreatora politika.

O Partnerima

cbm

CBM

Community Building Mitrovica (CBM) je nevladina organizacija sa sedištem u Južnoj Mitrovici koja radi na dostizanju mira i razvoju zajednice u širem regionu Mitrovice, uključujući opštine na severu Kosova. Opšti cilj CBM-a je olakšavanje uspostavljanja kontakata i dijaloga među građanima u Mitrovici. Osoblje CBM-a su predani građani, Srbi i Albanci, koji su odrasli u regionu i žele da povrate prethodno poverenje i prijateljstvo koje su rat i politika uništili.

NSI

Nova društvena inicijativa (NSI) je organizacija civilnog društva sa sedištem u Severnoj Mitrovici a koja radi na Kosovu, ali i sarađuje sa ključnim akterima u regionu Zapadnog Balkana i šire, kako bi uticala na inkluziju, izgradnju poverenja, procese demokratizacije i dobrog upravljanja na Kosovu. Pritom, NSI sledi svoju viziju inkluzivnog društva izgrađenog na poverenju i uvažavanju između zajednica, u kojem građani svih etničkih grupa aktivno učestvuju u društvu i njegovom upravljanju.

YIHR

Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo (YIHR KS) osnovana je 2004. godine. Više od petnaest (15) godina, YIHR KS uspešno radi na zaštiti i promociji ljudskih prava i demokratskih vrednosti ne samo na Kosovu već i u čitavom region. YIHR KS je u svom radu posebno fokusirana na proces suočavanja sa prošlošću, zaštitu ljudskih prava i vladavinu zakona, te osnaživanju mladih na lokalnom i regionalnom nivou. Misija YIHR KS je promocija, zaštita i zagovaranje ljudskih prava, vladavine zakona i građanskih vrednosti kao osnovih principa za slobodno, odgovorno i napredno društvo i bavljenje procesima suočavanja sa prošlošću.

Donatori

USAID

USAID leads international development and humanitarian efforts to save lives, reduce poverty, strengthen democratic governance and help people progress beyond assistance.