Poziv za prijavu za eksperte za razvoj strateškog dokumenta Think and Do Tank-a

Poziv za prijavu za eksperte za razvoj strateškog dokumenta Think and Do Tank-a

Nova društvena inicijativa i partneri na aktivnosti Pomirenje i transformacije konflikta, su ustanovili da na Kosovu, a posebno u regionu Mitrovice, nedostaje istraživačkih centara koji bi pružili preporuke i rešenja za premošćavanje postojećeg jaza između zajednica. Stoga su NSI, CBM i YIHR uz podršku USAID-a odlučili uspostave istraživački i praktični centar (Think and Do Tank). Prvi korak u tom smeru je izrada organizacione strategije takve organizacije uz podršku stručnjaka.

Organizaciona strategija za period 2021. – 2024. treba da:

 1. Se zasniva na analizi dosadašnjeg rada istraživačkih centara na Kosovu sa kritičkim i poučnim osvrtom (u kojim oblastima su postojeći istraživački centri posebno efikasni i uspešni, u kojim oblastima nema razvijenih istraživačkih aktivnosti, itd.),
 2. Sadrži analizu trenutnog konteksta, uključujući buduće trendove i mere prilagođavanja koje istraživački i praktični centar treba da preduzme da bi se pozicionirao u datom okruženju
 3. Pripremi nacrt ubedljive vizije određene uz konsultacije sa različitim zainteresovanim stranama, ciljnim grupama i organima uprave i koja oslikava jedinstvenu vrednost istraživačkog i praktičnog centra
 4. Artikuliše jasne strateške ciljeve i navede logiku intervencije, pristup i kapacitete koje bi istraživački i praktični centar trebalo da ima da bi oni bili ostvareni
 5. Označi na koji način će strategija uticati na unutrašnju strukturu i procese i predstavi jasan operativni plan za sprovođenje akcija potrebnih za sprovođenje strategije
 6. Stvori osnovu da istraživački i praktični centar artikuliše mere koje će preduzeti i očekivane rezultate.

Konsultanti i konsultantski timovi koji imaju kvalifikacije navedene u nastavku se pozivaju da podnesu svoje prijave:

 • Proverljive pređašnje rezultate uspešnog olakšavanja procesa izrade strategija
 • Proverljivo iskustvo u razvoju istraživačkih centara ili neprofitnih organizacija, uključujući i iskustvo sa planiranjem ili revizijom organizacionih struktura sličnih organizacija
 • Poznavanje društveno-političkog konteksta regiona Mitrovice, Kosova i regiona (Zapadni Balkan)
 • Poznavanje tema kao što su mir, pomirenje, transformacija konflikta, zagovaranje ljudskih prava, aktivizam mladih, socijalno preduzetništvo, razvoj OCD-a, funkcionisanje institucija
 • Iskustvo sa izradom planova za monitoring i evaluaciju
 • Iskustvo u razvoju programa i metodologija u oblasti mira i pomirenja je prednost
 • Iskustvo sa odnosima sa donatorima je prednost.

Ako ste zainteresovani da pružite podršku razvoju naše strategije i ispunjavate kriterijume, pošaljite nam svoju prijavu na office@newsocialinitiative.org sa naslovom “Strategy development procurement” najkasnije do 6. avgusta 2021. Vaša prijava treba da sadrži:

 • Izraz interesovanja u kojem ćete označiti kako razumete zadatak i koje relevantne veštine i iskustva u razvoju strategija imate, uključujući i radne biografije svih angažovanih
 • Predlog metodologije i vremenski okvir; U slučaju da se prijavljujete kao konsultantski tim, vaš predlog metodologije treba da sadrži i informacije o podeli posla
 • Finansijski predlog sa detaljnom ponudom za sprovođenje zadatak, brojem radnih dana, očekivanom dnevnicom i informacijama o dostupnosti
 • Kontakt informacije dve osobe / prethodnih klijenata koji mogu potvrditi vašu sposobnost da radite na pisanju strategije

Dokument u nastavku definiše okvir, svrhu i kriterijume za obavljanje potrebnih usluga, kao i uputstvo za podnošenje prijave.

Informacije o projektnom zadatku ToR – Development of the Think and Do Tank Strategy Document

 

Promena života u našoj zajednici